با عنایت به ضرورت معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در بازارهای داخلی و خارجی و نیاز مبرم به استفاده از امکانات ترویجی برای تحقق این موضوع، از سال 1394 رایزنی هایی گسترده با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عمل آمد که طی آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سابق (ورزات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعلی) مکلف گردید، برگزاری جشنوارۀ فجر صنایع دستی را در دستور کار خود قرار داده و این برنامه را به صورت سالانه به انجام برساند.

مسئولیت این برنامه نیز به معاونت صنایع دستی محول شد و پس از برنامه ریزی های لازم نخستین دورۀ این جشنواره به صورت ملی در سال 1395 برگزار شد. سال 1400 در ششمین جشنواره و با توجه به ضرورت معرفی ظرفیت های صنایع دستی  و هنرهای سنتی ایران به جهانیان، مقرر شد بخش بین المللی نیز به آن افزوده شود و به صورت بین المللی برگزار گردد.