هیئت داوران جشنواره فجر سرو سیمین 7

دكتر مهدی محمدی

داور ایرانی

استاد يوسف صمدی بهرامی

داور ایرانی

دكتر مهدی كشاورز افشار

داور ایرانی

دكتر محمد تقی آشوری

داور ایرانی

آقای آصیف شیخ

داور بین‌المللی

خانم آیتی تیاگی سینگ

داور بین‌المللی

دكتر کین کیم جوزف لو

داور بین‌المللی