شورای سیاست‌گذاری

سرکار خانم دکتر مریم جلالی دهکردی

رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس جشنواره

جناب آقای دکتر سید مرتضی عمادی

دبیر اجرایی

سرکار خانم ویدا توحدی

دبیر علمی

اعضای شورای سیاست گذاری

علیرضا ایزدی
سید مجتبی حسینی
دکتر حکیمی
شهرام گیل آبادی
محمد حسین ساعی
مجید شاه حسینی
مهدی مذهبی
وحید سلطانی
حسین ساری
مهرداد عظیمی
حامد علامتی
نادر زینالی
علی طلوعی
حسن میثمی
مصطفی ده پهلوان
امیرحسین اسدی
اصغر باقرزاده
اعظم میرزمانی
محمد حسین حجازی
فرزاد هوشیار پارسیان
مسعود حسنلو
محمود سالاری
حرمت الله رفیعی
عباس بیات
ویدا توحدی
فرزاد اوجانی
محمد حسین عسکر پور
مرتضی عمادی