کمیته‌های تخصصی جشنواره

پشتیبانی، مالی و تامین تجهیزات
تشریفات و تدارکات
پشتیبانی فنی، انفورماتیک و فضای مجازی
رسانه، تبلیغات، اطلاع رسانی و انتشارات
برنامه های جنبی
داوران
استانها
ارتباطات بین المللی
کمیته دانشگاهی
کمیته حفاظت و صیانت